Pracownicy

Pracownicy

Z Dalkią w Jutro

„Z Dalkią w jutro" to szeroko zakrojony plan działań wspierających rozwój naszej firmy, z udziałem wszystkich pracowników. Jego kluczowym elementem jest program Mobilizacji Postaw Pracowniczych, który ma na celu wypracowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy każdego z zatrudnionych na każdym szczeblu organizacji. Program realizowany jest przez wewnętrznych coachów rekrutujących się spośród załogi. Ich zadaniem jest prowadzenie budującego wspólne zaangażowanie dialogu z grupami pracowników.

Polityka BHP – więcej niż nakazują normy prawne

Specyfika działalności w branży energetycznej może dawać duże ryzyko występowania zagrożeń na stanowisku pracy, dlatego Dalkia wykazuje wyjątkową dbałość o tą dziedzinę. Główny cel stanowi tutaj maksymalne wyeliminowanie wypadków przy pracy.

Bardzo wazne jest aby każdy miał poczucie odpowiedzialności za siebie samego i za swoich kolegów dlatego kolegów dlatego pracujemy nad stworzeniem kultury korporacyjnej opartej na głębokiej świadomości panujących zagrożeń i zapobiegania im. Równolegle do wdrażania zasad BHP zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami wdrażamy działania, które wykraczają poza wymogi prawne.

Wdrożyliśmy Karty Dobrych Praktyk dotyczące BHP, obejmujące całą strukture organizacyjną Dalkii:

  • Karta 1 – Analiza wypadków i zdarzeń
  • Karta 2 – Organizacja spotkań pracowników z przełożonymi na temat prewencji BHP
  • Karta 3 – Autodiagnostyka bezpieczeństwa na stanowisku pracy
  • Karta 4 – Dobre praktyki w zakresie porządku i czystości
  • Karta 5 – Hierarchiczne wizyty BHP
  • Karta 6 – Przegląd dyrekcji

Dodatkowo podjęliśmy szereg działań zwiększających kontrolę przestrzegania przepisów u naszych podwykonawców. Od kilku lat wdrażamy plan zapobiegania legionelli. Zgodnie z filozofią Dalkii dzielimy się wiedzą i wymieniamy najlepszymi praktykami w zakresie BHP ze wszystkimi spółkami zarówno w Polsce jak i na świecie.

Kodeks Etyki

zdjecie

Kodeks Etyki PDF