Przetargi - Dalkia Poznań ZEC

Modernizacja podgrzewacza regeneracyjnego WP – 2LAD10

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
NIP 777-00-00-293

 

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania pn.:

Modernizacja podgrzewacza regeneracyjnego WP – 2LAD10.

Nr przetargu: PŚ/DSV/DPZ/2/2014

Planowany termin realizacji prac: do 03.10.2014r. Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
DALKIA SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 29.04.2014r. do godz.12.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:

- sprawy techniczne: Piotr Brocki - tel. 61 821 15 53, Roman Wojciechowski - tel. 061- 8211361, kom. 601871452;
- sprawy formalne i organizacyjne Dalkia Services Sp. z o.o.: Paweł Ścibior - tel. tel. 42 612 01 67, kom. 722 055 105

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A., ogłasza przetarg pisemny na zasadach konkursu ofert, na sprzedaż zapasów magazynowych takich jak, części metalowe, odlewy, silniki elektryczne itp. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie nam przez Państwa swojej oferty.
Składniki majątku oglądać można, po uprzednim zaawizowaniu swojego przybycia, w siedzibie ogłaszającego przetarg DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, w dniach od 10.04.2014r. do 18.04.2014 r.
Szczegółowy wykaz materiałów wymieniony jest w załączniku nr 1.
Dodatkowych Informacji uzyskać można pod nr tel: 61/821-12-61 lub 61/821-15-14

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do złożenia pisemnej oferty z cenami na poszczególne pozycje oraz nadesłanie dokumentów rejestrowych firmy zawierającej:

 • NIP
 • Regon
 • KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Oferty  prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
Wydział Zakupów
Mirosław Kowalski
e-mail: miroslaw.kowalski@dalkia.pl
mobile: 667 620 052
tel: 61/821-15-45
w terminie do dnia 24.04.2014r.

Kupujący organizuje i ponosi wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem. Wydanie zakupionych rzeczy nastąpi po wpłaceniu ceny sprzedaży na konto Spółki.

Pliki do pobrania:

- Wykaz materiałów do sprzedaży

- Ogłoszenie

Poznań, dnia 07.04.2014r.

Zakończenie postępowania przetargowego nr 81/2013


Zarząd Dalkii Poznań - Zespołu Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Gdyńska 54, dalej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy – 52.500.000,00 zł Kapitał wpłacony – w całości, REGON: 630162976, NIP: 7770000293


ZAWIADAMIA

o zakończeniu wszczętego w dniu 09.05.2013r. postępowania przetargowego nr 81/2013 pod nazwą: „Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin kotła 3K w Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.”
Do realizacji zadania została wybrana firma ALSTOM Power sp. z o.o. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12.

Zakończenie postępowania przetargowego nr 80/2013

 

Poznań 12 Lutego 2014r.

 

 

Zarząd Dalkii Poznań - Zespołu Elektrociepłowni  S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Gdyńska 54, dalej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,  Kapitał zakładowy – 52.500.000,00 zł    Kapitał wpłacony – w całości, REGON: 630162976, NIP:  7770000293

 

ZAWIADAMIA

 

o zakończeniu wszczętego w dniu 09.05.2013r. postępowania przetargowego nr 80/2013 pod nazwą: „Budowa instalacji odsiarczania spalin  kotła 2K i kotła 1K2 w Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.”

Do realizacji zadania została wybrana firma  ALSTOM Power sp. z o.o. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II

Przetarg na kotły parowe i elektrofiltry

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.

ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
NIP 777-00-00-293

oraz

DALKIA ŁÓDŹ S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
NIP 728-00-18-564

ogłaszają przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiających na realizację zadań pn.:

CZĘŚĆ 1 – KOTŁY PAROWE I ELEKTROFILTRY W DALKII ŁÓDŹ SA – Pakiety 1-12
CZĘŚĆ 2 – KOTŁY PAROWE i ELEKTROFILTRY W DALKII POZNAŃ ZEC SA – Pakiety 13-16.

Nr przetargu: PŚ/D2S/103/14

Planowany termin realizacji prac: lata 2014-2016.
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 17.01.2014r. do godz.12.00.

Zamawiający zorganizują zebrania dla Wykonawców, w czasie których zostaną przeprowadzone wizje lokalne oraz będą udzielane wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania do części technicznej. Miejsca spotkań:

a. DALKIA ŁÓDŹ S.A. w dniach:

EC4: 09.01.14r. o godz. 08.00 w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5 - portiernia główna,
EC2: 09.01.14r. o godz. 12.00 w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 26 - portiernia główna.
EC3: 10.01.14r. o godz. 10.00 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 70 - portiernia główna,

Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres: bdziuda@dalkia.pl najpóźniej do dnia 07.01.2014r. godz. 12.00., podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

b. DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.

w dniu 08.01.2014r. o godz. 10.00 w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54 - portiernia główna

Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres: ssikora@dalkia.pl, wlenhardt@dalkia.pl najpóźniej do dnia07.01.2014r. godz. 12.00., podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Obowiązuje zakaz fotografowania na całym terenie DALKII w Łodzi i Poznaniu. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Nie zapoznanie się z charakterem prac stanowić będzie ryzyko własne Wykonawcy. Poniesie on konsekwencję ewentualnego nie ujęcia w cenie ofertowej kosztów, których pominięcie nastąpiło w wyniku nieznajomości miejsc wykonywania prac.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:
- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. (Modernizacja kotłów) – Szymon Sikora, tel. 618 211 572 - Sławomir Bajer, tel. 618 211 209;

- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. (Modernizacja elektrofiltrów) – Wiesław Lehnhardt, tel. 618-211-247, kom. 693-333-976, - Maciej Stanikowski, kom. 618 211 337;
- sprawy techniczne Dalkia Łódź S.A. – Bartosz Dziuda, tel. 42 675 48 10, kom: 667 620 677;
- sprawy formalne i organizacyjne – Paweł Ścibior, tel. 42 612 01 67, kom. 722-055-105.

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.


DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
oraz
DALKIA ŁÓDŹ S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
NIP 728-00-18-564

ogłaszają przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiających na realizację zadań pn.:

Zadanie 1: Remont i przegląd silników 6kV zainstalowanych na terenie EC2, EC3, EC4 w Dalkii Łódź S.A. w latach 2014-2016.

Zadanie 2: Remont i przegląd silników 6kV zainstalowanych na terenie EC II - Dalkia Poznań ZEC S.A. w latach 2014-2016.

Nr przetargu: PŚ/D2S/102/14

Planowany termin realizacji prac: od 01.01.2014r do 31.12.2016r.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 20.12.2013r.  do godz.12.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:

- sprawy techniczne Dalkia Łódź S.A. - Piotr Janicki - tel. 042 675 43 10; kom. 667-620-515
- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. - Łukasz Rajczak - tel. 618211318, kom. 667-626-238
- sprawy formalne i organizacyjne - Paweł Ścibior - tel. 42 612 01 67, kom. 722-055-105

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Specyfikacja Warunków Zatrudnienia

F1 - Zakres prac silniki 6 kV ogólny

F2.1 - Wykaz Silników 6kV_Dalkia Łódź

F2.2 - Wykaz Silników 6kV_Dalkia Poznań

F3 - Karta odbioru etapowego robót

Budowa instalacji odsiarczania spalin

Zawiadamiamy, że w dniach 06.12 i 09.12.2013r. zostały wysłane do Oferentów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu postępowania przetargowego nr 80/2013, ostateczne wersje SWZ i Kontraktu. 
Termin złożenia ofert wyznaczony został na dzień 20.12.2013r. godz. 10.00.
Miejsce złożenia oferty: DALKIA POLSKA S.A. ul. Mysia 5 Warszawa.

Wymiana transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na większe o mocy 40 MVA

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania:

Wymiana transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na większe  o mocy 40 MVA.

Nr przetargu: PŚ/D2S/101/13


Planowany termin realizacji prac wraz z odbiorem do 31.12.2013r.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. , Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, kancelaria 9 piętro w terminie do dnia 30.10.2013r. godz.12.00.


Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:
- sprawy techniczne - Łukasz Rajczak - tel. 667 626 238
- sprawy formalne i organizacyjne - Paweł Ścibior - tel. tel. 42 612 01 67, kom. 722 055 105


Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.


Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ VPN rozłącza się po kilkudziesięciu sekundach od połączenia i nie jestem w stanie nic zrobić.
Natomiat, możliwe jest to, że serwer (lub aplikacja django) ma zablokowany ruch sieciowy wychodzący do internetu, lub jest on skonfigurowany niepoprawnie.

Wydaje mi się, że problemem jest linia w kodzie [python]
result = urllib.urlretrieve("http://img.youtube.com/vi/" + video_id + "/default.jpg")
która pobiera miniaturę z youtube. Miniatura dalej zapisywana jest na lokalnym dysku, skalowana celem dopasowania do layoutu, itp.
Strzelam, że aplikacja nie może ściągnąć pliku po HTTP, połączenie wisi i przekraczany jest limit żądania.

Proszę sprawdzić, czy plik http://img.youtube.com/vi/JAP1ECbYcsM/default.jpg można pograć z shella serwera przez polecenie wget.

Póki co, nie jestem w stanie więcej powiedzieć, póki nie będę miał dostępu do VPN.

Budowa instalacji odsiarczania spalin


DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Adres do korespondencji:
Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla:

 • kotła 2K (OP430)
 • kotła 1K2 (OP140)

w Dalkia Poznań ZEC S.A.

Postępowanie nr 80/2013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń potrzebnych do zrealizowania prac, wykonanie rozbiórek i demontaży, dostawy materiałów i urządzeń, realizacja robót montażowych, rozruch, ruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

Planowane termin realizacji:
od dnia 30.10.2013 (data zawarcia umowy) do dnia 30.07.2015
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: dpl.ios@dalkia.pl podając w tytule temat i numer postępowania.

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa wyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.
Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa w terminie do dnia 08.07.2013 do godz.13.00
Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej dla Wykonawców na warunkach określonych
w SWZ.
Miejscem postępowania jest biuro Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.
Terminy postępowania:

 • planowany termin wszczęcia postępowania 07.05.2013r. SWZ będzie udostępniona od dnia 09.05.2013
 • termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21.10.2013. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego.

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może udostępnić wybrane dokumenty w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersjami językowymi dokumentów, wiążąca jest zawsze wersja w języku polskim.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych stanowisk negocjacyjnych.
Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.
Zamawiający dopuszcza składanie stanowisk negocjacyjnych równoważnych w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych tam warunków przetargu.

Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w SWZ lub zamknąć przetarg na każdym etapie, bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie z projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4,5 Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów Ochrony Środowiska realizację zadania Budowy instalacji odsiarczania spalin dla kotła 2K (OP430) w Dalkia Poznań ZEC S.A. IOS kotła 2K oraz złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Budowy instalacji odsiarczania spalin dla kotła 1K2 (OP140) w Dalkia Poznań ZEC S.A.

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie „Instrukcja prowadzenia zakupów i zawierania umów dla realizacji projektów, które mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Zmiana terminu składania wniosków negocjacyjnych

Pytania Oferentów i odpowiedzi dla postępowania nr 80/2013:

- z dnia 13.05.2013r.

- z dnia 29.05.2013r.

- z dnia 05.06.2013r.

- z dnia 10.06.2013r.

- z dnia 21.06.2013r.

- z dnia 16.07.2013r.

- z dnia 19.07.2013r.

- z dnia 23.07.2013r.

- z dnia 25.07.2013r.

- z dnia 29.07.2013r.

- z dnia 01.08.2013r.

- z dnia 08.08.2013r.

- z dnia 09.08.2013r.

 

 

 

 

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Correspondence address:
Dalkia Poland S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw

hereby announces a tender procedure governed by the provisions of Art. 701- 705 of the Civil Code, "Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU under the Operational Programme Infrastructure and Environment", as well as the terms and requirements discussed in the Terms of Reference for:

Construction of a FGD plant for:

 • boiler 2K (OP430)
 • boiler 1K2 (OP140)

in Dalkia Poznań ZEC S.A.

Tender procedure no. 80/2013

Brief description of the contract subject:
The subject of the contract includes preparation of documentation, acquisition of all decisions and permits as required for the performance of works, performance of relocation and dismantling works, supply of materials and equipment, performance of erection works, pre-commissioning,
a test run, as well as acceptance and commissioning.

Envisaged deadlines:
from 30 October 2013 (contract conclusion date) through 30 July 2015
The mentioned time limits are subject to change.

An application for an electronic version of the Terms of Reference shall be sent to dpl.ios@dalkia.pl with the title and procedure number in the subject.

The electronic version of the Terms of Reference is made available free of charge, once the Contractor is registered by the Employer. In order for the Employer to register the Contractor,
the Contractor shall submit the mentioned application.
Any message submitted to the Employer by e-mail shall be provided with information on the sender, i.e. company name, full name and job position of the person, and a telephone number.

The tender procedure can be participated by Contractors that meet the requirements specified in the Terms of Reference.
Negotiation offers shall be submitted in person or sent by mail with return receipt requested to the following address: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw by 8 July 2013 until 1:00 pm.

The Employer has envisaged a site visit for the Contractors under conditions set out in the Terms of Reference.
The seat for the purpose of the procedure is the office of Dalkia Polska S.A. at ul. Mysia 5, 00-496 in Warsaw. The Employer shall have a right to handle actions associated with the tender procedure at other premises.

Tender procedure deadlines:

 • Envisaged procedure commencement 7 May 2013. The Terms of Reference will be made available on 9 May 2013.
 • Procedure completion, i.e. the most advantageous tender shall be selected on 20 October 2013. In justified cases, the Employer can change the procedure completion deadline.

The procedure, all documentation, and correspondence in the subject procedure shall be conducted in the Polish language. The Contractor shall incur the costs and bear the risk of any translation of the documents and other correspondence. The Employer can provide selected documents in English. In case of any differences between language versions of the documents,
the version in Polish shall prevail.

The tender shall be valid for 90 days.

The Employer will not accept tenders of lot.
The Employer will accept variant negotiation tenders, including the one that invokes a change in the technology provided that technical feasibility and reliable achievement of the required parameters can be demonstrated.
The Employer will accept equivalent tentative offers in the scope set out in the technical specification.

The Contractor shall provide a bid bond in the amount and manner set out in the Terms
of Reference.

The Employer shall have a right to change the announcement and the Terms of Reference, including the terms and conditions of the tender procedure.

The Employer shall have a right to cancel the terms and conditions included in the Terms of Reference or close the tender procedure at any stage/ without selection of any tender and without the reason given.

The Employer has concluded an agreement on financial aid from the Operational Programme Infrastructure and Environment, Measure 4.5 (Priority IV) – Initiatives aimed at adjusting enterprises to the requirements of environment protection – Construction of a FGD plant for boiler 2K (OP430) in Dalkia Poznań ZEC S.A., and has submitted an application for financial aid for Construction of a FGD plant for boiler 1K2 (OP140) in Dalkia Poznań ZEC S.A.

"Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU" under the Operational Programme Infrastructure and Environment is available on the Employer's website.


The change of the deadline of folding negotation proposals

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin kotła 3K w EC Karolin

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Adres do korespondencji:
Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin kotła 3K w EC Karolin

Postępowanie nr 81/2013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń potrzebnych do zrealizowania prac, wykonanie rozbiórek i demontaży, dostawy materiałów i urządzeń, realizacja robót montażowych, rozruch, ruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

Planowane terminy realizacji:
od dnia 30.10.2013 (data zawarcia umowy) do dnia 15.11.2014
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: dpl.ios@dalkia.pl podając w tytule temat i numer postępowania.

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa wyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.
Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa w terminie do dnia 08.07.2013 do godz.13.00
Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej dla Wykonawców na warunkach określonych
w SWZ.
Miejscem postępowania jest biuro Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach
Terminy postępowania:

 • planowany termin wszczęcia postępowania 07.05.2013r. SWZ będzie udostępniona od dnia 09.05.2013
 • termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21.10.2013. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może udostępnić wybrane dokumenty w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersjami językowymi dokumentów, wiążąca jest zawsze wersja w języku polskim
Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.
Zamawiający dopuszcza składanie stanowisk negocjacyjnych równoważnych w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych tam warunków przetargu.

Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w SWZ lub zamknąć przetarg na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie „Instrukcja prowadzenia zakupów i zawierania umów dla realizacji projektów, które mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.

Zmiana terminu składania wniosków negocjacyjnych

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 13.05.2013r.

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 15.07.2013r.

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 19.07.2013r.

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Correspondence address:
Dalkia Poland S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw

hereby announces a tender procedure governed by the provisions of Art. 701- 705 of the Civil Code, "Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU under the Operational Programme Infrastructure and Environment", as well as the terms and requirements discussed in the Terms of Reference for:

Modernisation of the FGD plant for boiler 3K at the Karolin CHP plant

Tender procedure no. 81/2013

Brief description of the contract subject:
The subject of the contract includes preparation of documentation, acquisition of all decisions and permits as required for the performance of works, performance of relocation and dismantling works, supply of materials and equipment, performance of erection works, pre-commissioning,
a test run, as well as acceptance and commissioning.

Envisaged deadlines:
from 30 October 2013 (contract conclusion date) through 15 November 2014
The mentioned time limits are subject to change.

An application for an electronic version of the Terms of Reference shall be sent to dpl.ios@dalkia.pl with the title and procedure number in the subject.

The electronic version of the Terms of Reference is made available free of charge, once the Contractor is registered by the Employer. In order for the Employer to register the Contractor, the Contractor shall submit the mentioned application.
Any message submitted to the Employer by e-mail shall be provided with information on the sender, i.e. company name, full name and job position of the person, and a telephone number.

The tender procedure can be participated by Contractors that meet the requirements specified
in the Terms of Reference.
Negotiation offers shall be submitted in person or sent by mail with return receipt requested to the following address: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw by 8 July 2013 until 1:00 pm.

The Employer has envisaged a site visit for the Contractors under conditions set out in the Terms of Reference.

The seat for the purpose of the procedure is the office of Dalkia Polska S.A. at ul. Mysia 5, 00-496 in Warsaw. The Employer shall have a right to handle actions associated with the tender procedure at other premises.

Tender procedure deadlines:

 • Envisaged procedure commencement 7 May 2013. The Terms of Reference will be made available on 9 May 2013.
 • Procedure completion, i.e. the most advantageous tender shall be selected on 20 October 2013. In justified cases, the Employer can change the procedure completion deadline.

The procedure, all documentation, and correspondence in the subject procedure shall be conducted in the Polish language. The Contractor shall incur the costs and bear the risk of any translation of the documents and other correspondence. The Employer can provide selected documents in English. In case of any differences between language versions of the documents,
the version in Polish shall prevail.
The tender shall be valid for 90 days.

The Employer will accept variant tentative offers, including the one that invokes a change in the technology provided that technical feasibility and reliable achievement of the required parameters can be demonstrated.

The Employer will accept equivalent tentative offers in the scope set out in the technical specification.

The Contractor shall provide a bid bond in the amount and manner set out in the Terms
of Reference.

The Employer shall have a right to change the announcement and the Terms of Reference, including the terms and conditions of the tender procedure.

The Employer shall have a right to cancel the terms and conditions included in the Terms
of Reference or close the tender procedure at any stage/ without selection of any tender and without the reason given.

"Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by
the EU" under the Operational Programme Infrastructure and Environment is available
on the Employer's website.

The Employer has submitted a financial aid application for performance of the project.

The change of the deadline of folding negotation proposals

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 13.05.2013r.

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego

Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę IOS dla kotła 2K na terenie Dalkia Poznań ZEC S.A.przy ul. Gdyńskiej 54, 61-016 Poznań

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja warunków zamówienia

Charakterystyka kotła

Formularz cenowy

Wzór umowy

Opis technologii i zakresu technicznego IOS 2K

Wariant 1

Decyzja UM w sprawie IOS 2K

Karta informacyjna budowa IOS 2K

Mapa obszaru inwestycji IOS 2K

Wniosek o warunki zabudowy IOS 2K

Odpowiedzi na pytania do SWZ projekt budowlany IOS 2K

Dotyczy przetargu o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych dla zadania polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa łączącego projektowaną stację gazową Operatora Gazociągów GAZ SYSTEM S.A. z instalacją gazową zasilania turbiny gazowej na terenie Dalkia Poznań ZEC S.A. przy ul. Gdyńskiej 54, 61-016 Poznań",

numer procedury nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/2013.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie Rzeczpospolita w dniu 21.01.2013r.

Zamawiający:
Dalkia Poznań ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54
61-016 Poznań
Ogłasza unieważnienie przetargu w ww. temacie.