Przetargi - Dalkia Poznań ZEC

Wykonawca przewozów kolejowych paliw stałych i obsługi bocznic

Dalkia Services sp. z o.o.

jako Pełnomocnik spółek Dalkia Polska S.A, Dalkia Łódź  S.A oraz Dalkia Poznań ZEC S.A ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadań –

 1. A. Przewozy kolejowe paliw stałych na rzecz spółek Grupy Dalkia Polska (nr. TG/DSV/DPL/11/2014)
 2. B. Outsourcing obsługi bocznic kolejowych w Dalkia Łódź S.A. wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 231 KP (nr. TG/DSV/DLD/8/2014)
 3. C. Zakup usługi pracy manewrowej oraz obsługa infrastruktury kolejowej dla Dalkia Poznań ZEC S.A. (nr. TG/DSV/DZP/10/2014)

 

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: tgracki@dalkia.pl

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SERVICES Sp. z o.o.

Plac Unii C

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

Recepcja: V piętro

w terminie do dnia 14.01.2015 r. do godz. 12:00

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu jest:

- Tomasz Grącki – tel. 722-055-090


Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Wymiana instalacji odpylania kotłów w spółkach grupy Dalkia term , Dalkia ETS i Dalkia Poznań S.A.

 

Dalkia term S.A. Plac Unii C ul. Puławska 2 02-566 Warszawa

Dalkia Szczytno Sp. z o.o. Solidarności 12, 12-100 Szczytno

Dalkia Północ  Sp. z o.o. ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie

Dalkia Wschód Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość

Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. ul. Pogórska 36, 32-500 Chrzanów

Dalkia E&TS Sp. z o.o. Al. Solidarności 46 , 61-696 Poznań

Dalkia Poznań SA. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

PRESSTERM Sp. z o.o. w Bolechowie ul Obornicka 1,  62-005 Owińska

 

ogłaszają przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania pn.:

 

Wymiana instalacji odpylania kotłów w spółkach grupy Dalkia term , Dalkia ETS

i Dalkia Poznań S.A. w latach 2015-2016”

Nr przetargu: PP/DSV/PW/0128/2014

 

Planowany termin realizacji prac: lata 2015-2016, zgodnie z SWZ.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: ppieczynia@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SERVICES Sp. z o.o.,

Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,

kancelaria 9 piętro

w terminie do dnia 07.11.2014r. godz.12.00.

Zamawiający zorganizuje zebranie dla Wykonawców, w czasie którego zostanie przeprowadzona wizja lokalna oraz będą udzielane wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania w szczególności do części technicznej.

Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej jest obowiązkowe. Nie będą rozpatrywane oferty od firm, które nie zgłoszą się na wizję lokalną.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

 

sprawy formalne i organizacyjne – Paweł Pieczynia, kom. 667 620 560

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

MODERNIZACJA TURBINY GAZOWEJ LM6000PD ZGODNIE Z PROCEDURĄ GEK98492

 

 

 

 

 

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 PoznańAdres do korespondencji:
Dalkia Services Sp. z o.o. Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa


ogłasza postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie.:


„MODERNIZACJA TURBINY GAZOWEJ LM6000PD ZGODNIE Z PROCEDURĄ GEK98492”


Postępowanie nr TG-05-KOL-2014
Tryb postępowania: otwarty
Link do w wersji elektronicznej: http://dalkia.pl/przetargi/przetargi-dalkia-poznan-zec/


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Kontraktu jest Modernizacja turbiny gazowej LM6000PD wraz z przekładnią zgodnie z procedurą GEK98492 pozyskanej z EC Pigna we Włoszech.
Kontrakt będzie zrealizowany w formule obejmującej dwa Etapy prac:

 • Etap I: przygotowanie dokumentów niezbędnych do demontażu turbiny na podstawie dokumentacji dostępnej w EC Karolin, uzyskanie pozwoleń niezbędnych do dokonania demontażu, przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną poszczególnych elementów urządzeń, zgodnie z procedurą określoną w Specyfikacji Technicznej, demontaż, pakowanie i transport urządzeń, magazynowanie w Poznaniu;
 • Etap II: montaż, modernizacja turbiny i przekładni, współpraca z Wykonawcą Robót Powiązanych przy Rozruchu i Ruchu Próbnym, szkolenie personelu Kupującego, opracowanie danych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, uzyskanie ostatecznego pozwolenia zintegrowanego, przekazanie do eksploatacji, udzielenie gwarancji, a także wykonanie niezbędnych przełączeń, przekładek i dostosowań oraz wszelkie inne prace dostawy i usługi, które zapewnią zrealizowanie Kontraktu w ramach robót dodatkowych

Modernizowana turbina będzie przeniesiona do EC Karolin w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54 z EC Pigna w Alzano Lombardo.


Realizacja Etapu II uzależniona jest od wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia prac Etapu II – zwanego „Decyzją Inwestycyjną”.


Realizacja Przedmiotu Kontraktu obejmuje m.in. następujące Etapy i Zadania:


Etap I:

 1. Inwentaryzacja, urządzeń przygotowanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych elementów urządzeń;
 2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do demontażu na podstawie dokumentacji dostępnej w EC Karolin, uzyskanie pozwoleń niezbędnych do dokonania demontażu;
 3. Demontaż, pakowanie, konserwacja urządzeń;
 4. Transport i magazynowanie urządzeń w EC Karolin.

Etap II:

 1. Ponowny montaż turbiny w EC Karolin oraz przeprowadzenie prób funkcjonalnych
 2. Przeprowadzenie modernizacji turbiny po przeprowadzeniu montażu;
 3. „Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Norwegii w ramach funduszy norweskich” Współpraca z Wykonawcą Robót Powiązanych przy Rozruchu i Ruchu Próbnym, szkolenie personelu Kupującego, opracowanie danych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, współuczestniczenie w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia zintegrowanego;
 4. Przekazanie do eksploatacji oraz współpraca przy przekazaniu do eksploatacji bloku;
 5. Wykonanie niezbędnych przełączeń, przekładek i dostosowań oraz wszelkie inne prace dostawy i usługi, które zapewnią zrealizowanie Kontraktu
 6. Przygotowanie zaleceń dotyczących okresu serwisowego wraz z informacjami dotyczącymi części zamiennych, w tym części szybkozużywających się.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: kolada@dalkia.pl podając w tytule nazwę i numer postępowania.

 


Zamawiający posiada dokumenty dot. zamówienia w języku angielskim.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:


- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A.:
Paweł Jazikowski tel. +48 667-626-233 pjazikowski@dalkia.pl


- sprawy formalne i organizacyjne Dalkia Services Sp. z o.o.:
Tomasz Grącki tel. +48 722-055-090 tgracki@dalkia.pl


Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa powyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:


I. Sytuacja podmiotowa Wykonawcy:

a) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.


II. Zdolność ekonomiczna i finansowa:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

III. Kwalifikacje techniczne

a) Zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania stanowisk negocjacyjnych co najmniej 1 zamówienie w przedmiocie modernizacji lub remontu turbiny gazowej;
b) dysponuje przy realizacji zamówienia osobami z uprawnieniami energetycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 z późn. zm.);
c) posiada wdrożony system zarządzania jakością (np.: ISO lub równoważny) w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia;
d) wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia odbyli wymagane szkolenie w zakresie bhp oraz ppoż, a ich stan zdrowia pozwala na pracę na określonym stanowisku;
„Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Norwegii w ramach funduszy norweskich”
e) realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej.

Wykonawca może celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.


Dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa SWZ.


Terminy postępowania:


a) Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dalkia Services Sp. z o.o.
Plac Unii C
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Recepcja – V piętro


w terminie do dnia 12.09.2014 r do godz. 12:00


b) Termin składania ofert zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert, po zakończonych negocjacjach.


Kryteria oceny ofert:


Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:


- „Cena oferty” – waga 75%
- „Czas realizacji” – waga 10%
- „Techniczne” – waga 15%


Szczegółowa charakterystyka kryteriów oceny ofert zawarta jest w SWZ.


Okres związania ofertą wynosi 120 dni.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.


Wykonawca, na etapie składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.


Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych tam warunków przetargu.


Zamawiajmy ma prawo zamknąć przetarg na każdym etapie bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.


„Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Norwegii w ramach funduszy norweskich”

MODERNIZATION OF THE LM6000PD GAS TURBINE IN ACCORDANCE WITH THE GEK98492 PROCEDURE

 

 

 

 

 

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
Gdyńska 54, 61-016 Poznań


Mailing address:
Dalkia Services Sp. z o.o. Plac Unii C, Puławska 2, 02-566 Warsaw


issues a call for tenders on the basis of regulations of art. 701- 705 of the Polish Civil Code and announces the terms and requirements listed in the Terms of Reference for the following task:

“MODERNIZATION OF THE LM6000PD GAS TURBINE IN ACCORDANCE WITH THE GEK98492 PROCEDURE”

Proceeding no. TG-05-KOL-2014
Proceeding mode: open
Link to the electronic version:
http://dalkia.pl/przetargi/przetargi-dalkia-poznan-zec/


Abridged description of the object of Contract:

The object of Contract is the modernization of the LM6000PD gas turbine including the switchgear in accordance with the GEK98492 procedure acquired from Pigna CHP in Italy.
The Contract is to be carried out in the formula comprising two Stages of works:

 • Stage 1: preparation of documents necessary to disassemble the turbine on the basis of the documentation available at CHP Karolin, obtaining permits necessary to carry out the disassembly, inventory of the equipment along with photographic documentation of particular elements of the equipment, in accordance with the procedure specified in the Terms of Reference, dissassembly, packing and transportation of the equipment, storage in Poznań;

 • Stage 2: assembly, modernization of the turbine and the switchgear, cooperation with the Contractor of the Related Works during the Start-up and Trial Run, training of the Purchaser’s staff, development of data for application for integrated permit, obtaining the final integrated permit, handover for use, granting the warranty, as well as execution of necessary reconnections, relocations, and adjustments, as well as all other work, deliveries and services to assure execution of the Contract in the framework of additional works.

The modernized turbine shall be transferred from Karolin CHP in Poznań, at 54, Gdyńska Street, from Pigna CHP in Alzano Lombardo.


Execution of Stage 2 shall depend on issuance of the written order to start Stage 2 works, referred to as “Investment Decision”, by the Ordering Party.


Execution of the Object of Contract shall include among others the following Stages and Tasks:


Stage 1:

 1. Inventory of the equipment, preparation of photographic documentation of particular elements of the equipment;
 2. Preparation of documents necessary to disassemble the turbine on the basis of the documentation available at CHP Karolin, obtaining permits necessary to carry out the disassembly;
 3. Dissassembly, packing and maintenance of the equipment;
 4. Transportation and storage of the equipment in Karolin CHP.


Stage 2:


A. Re-assembly of the turbine at Karolin CHP and execution of functional tests;
B. Modernization of the turbine after its assembly;
C. Cooperation with the Contractor of the Related Works during the Start-up and Trial Run,
training of the Purchaser’s staff, development of data for application for integrated permit,
cooperation in obtaining the final integrated permit;
D. Handover for use and cooperation in handover for use of the plant;
E. Execution of necessary reconnections, relocations and adjustments, as well as all other
works, deliveries and services to assure execution of the Contract;
F. Preparation of guidelines concerning the service period along with information on spare
parts, including quick wear ones.


The application for making the electronic version of the Terms of Reference (ToR) available must
be addressed to kolada@dalkia.pl, with the name and the number of the proceeding indicated in
the subject.


The Ordering Party disposes of documents concerning the order in English.


The persons authorized to give information on the proceeding are:


- in technical issues of Dalkia Poznań ZEC S.A.:
Paweł Jazikowski tel. +48 667-626-233 pjazikowski@dalkia.pl


- in formal and organizational issues of Dalkia Services Sp. z o.o.:
Tomasz Grącki tel. +48 722-055-090 tgracki@dalkia.pl


The electronic version of the ToR shall be made available free of charge, after the prior registration
of the Contractor by the Ordering Party. In order to be registered by the Ordering Party, the
Contractor should send the application described above.
Each Contractor’s message sent via e-mail should be labeled with information concerning the
sender, i.e. name of the company, full name and position of the author of the message along with
the contact telephone number.

The proceeding can be participated by the Contractors meeting the following terms:


I. Contractor's business situation:

a) they are not subject to liquidation procedure and their insolvency has not been
announced;
b) they are not delayed with paying taxes, levies, and social or health insurance premiums,
or they have obtained legal exemption, determent permitted by law, or the payment of
delayed payments has been planned in installments or that a decision of a relevant
authority has been suspended in whole.


II. Economic and financial capacity:


a) they have their own financial resources or are eligible for bank loan for the sum not
lower than PLN 5,000,000.00 (five million zlotys) or its equivalent in another currency.
III. Technical qualifications:
a) within the last five years before the deadline for submission of negotiation terms, they
carried out at leat one project involving modernization or renovation of a gas turbine;
b) they have persons to execute the order holding the NICEIC certificate or its equivalent
in line with the Regulation of the Minister of Economy of 28 March 2013 on health and
safety with power equipment (OJ 2013, item 492 as amended);
c) they have implemented a quality management system (e.g. ISO or equivalent) in the
area corresponding to the object of the order;
d) all employees planned for investment execution have undergone the required training
in health & safety and fire safety, and their health allows for performing work at the
specified function;
“Project co-financed from Norwegian funds in the framework of the Norway Grants”
e) the execution of the object of contract does not breach any third parties’ rights, including proprietary copyrights and industrial property rights.


In order to meet the proceeding participation terms, the Contractor can rely on its knowledge and experience, persons capable of the order execution or financial capacities of other entities, regardless of the legal nature of its relationship with them.


Documents necessary to assess meeting of the proceeding terms have been specified in the ToR.


Deadlines of the proceeding:


a) The negotiation standing is to be submitted in person or sent by post with receipt confirmation at the following address:
Dalkia Services Sp. z o.o.
Plac Unii C
Puławska 2
02-566 Warsaw
Porter Lodge - 5. floor
by 12 September 2014 12:00 (noon)


b) The deadline for offer submission shall be indicated in the invitation to tender once the negotiations have been finished.


Assessment criteria of the submitted offers:


The offers shall be assessed by the Ordering Party based on the following criteria:


- “Offer price” – significance 75%
- “Execution time” – significance 10%
- “Technical aspects” – significance 15%


The detailed characteristics of the assessment criteria has been included in the ToR.


Offer validity period shall amount to 120 days.


The Ordering Party does not permit submission of a negotiation standing regarding execution of a part of the Object of Contract.
The Ordering Party permits submission of a variant-based negotiation statement, including statements affecting the change of technology, on condition of evidencing technical feasibility and certainty of achieving the required parameters.


The Contractor, at the stage of offer submission, is obliged to pay a deposit in the amount and form specified in the ToR.


The Ordering Party reserves the right to amend the notice and the ToR, including the proceeding terms contained therein.


The Ordering Party reserves the right to close the proceeding at each stage without stating the reason.


“Project co-financed from Norwegian funds in the framework of the Norway Grants”

Przeniesienie, zabudowa i uruchomienie bloku gazowo- parowego Poznań Karolin

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Adres do korespondencji:

Dalkia Services Sp. z o.o. Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

ogłasza postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie.:

 

„PRZENIESIENIE, ZABUDOWA i URUCHOMIENIE BLOKU GAZOWO- PAROWEGO EC PIGNA DO ECII POZNAŃ KAROLIN”

Postępowanie nr TG-04-KOL-2014/2

Tryb postępowania: otwarty

Link do w wersji elektronicznej: http://dalkia.pl/przetargi/przetargi-dalkia-poznan-zec/

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Kontraktu jest budowa Bloku gazowo-parowego (BGP) o mocy elektrycznej ok. 55 MWe w EC Karolin w Poznaniu na bazie przenoszonych urządzeń z EC Pigna we Włoszech wraz z dostosowaniem obiektu do lokalnych wymagań funkcjonalnych. BGP oparty jest na jednej komercyjnej turbinie gazowej z kotłem odzysknicowym, z turbiną parową typu upustowo-kondensacyjnego, z obiektami pomocniczymi).

Paliwem dla BGP jest gaz ziemny.

Kontrakt będzie zrealizowany w formule obejmującej dwa Etapy prac:

 • Etap I: inwentaryzacja, próby funkcjonalne, przygotowanie dokumentacji demontażu na bazie dostępnej dokumentacji w EC Pigna, uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę i demontaż, demontaż, transport, magazynowanie w Poznaniu;
 • Etap II: zaprojektowanie, Dostawy; Roboty budowlane; montaż; Ruch Próbny; szkolenie personelu, opracowanie danych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; przekazanie do eksploatacji; udzielenie gwarancji, a także wykonanie niezbędnych wyburzeń, przełączeń, przekładek i dostosowań oraz wszystkie inne prace, Dostawy i Usługi, które zapewnią zrealizowanie Kontraktu w ramach robót dodatkowych.

BGP będzie przeniesiony do EC Karolin w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54 z EC Pigna w Alzano Lombardo Via Piave. BGP będzie produkował ciepło (woda sieciowa) na potrzeby systemu ciepłowniczego oraz parę technologiczną dla odbiorców zewnętrznych. Energia elektryczna będzie dostarczana do rozdzielni EC Karolin 110kV. BGP będzie dostosowany do pracy zgodnie z wymaganiami systemu dystrybucyjnego OSD.

Realizacja Etapu II uzależniona jest od wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia prac Etapu II – zwanego  „Decyzją Inwestycyjną”.


Podstawowe elementy BGP do przeniesienia/modernizacji/nowe

Realizacja Przedmiotu Kontraktu obejmuje m.in. następujące Etapy i Zadania:

Etap I:

 1. Inwentaryzacja, próby funkcjonalne urządzeń oraz projekt demontażu urządzeń w EC Pigna
 2. Demontaż, transport i magazynowanie urządzeń przenoszonych z EC Pigna do EC Karolin w tym:

1. Podstawowe urządzenia wytwórcze

 • turbozespół gazowy z układami i instalacjami pomocniczymi, z wyłączeniem demontażu, modernizacji, montażu i transportu turbiny gazowej
 • kocioł odzysknicowy z pełnym wyposażeniem i kominem na bazie nowej dokumentacji będącej poza zakresem Wykonawcy
 • turbozespół parowy ze skraplaczem powietrznym, układami i instalacjami pomocniczymi,

2. Układy technologiczne i urządzenia pomocnicze BGP:

 • stacja przygotowania gazu wraz ze stacją sprężania gazu,
 • kompletny układ parowo-wodny BGP
 • układ chłodzenia w tym kondensator suchy
 • układ chłodzenia powietrza do turbiny gazowej oparty o chłodziarki absorpcyjne oraz chłodnię chillera,
 • układ wody ruchowej do chłodzenia urządzeń BGP z pompami i wymiennikami,
 • kotłownię rozruchową BGP,
 • układ sprężonego powietrza remontowego i AKPiA.
 • zbiorniki wody zdemineralizowanej i układ uzupełniania i odgazowania wody zdemineralizowanej
 • układ gazów technicznych – azot
 • układy pomocnicze budynku: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania według projektu budowlanego

3. Podstawowy i rezerwowy układ zasilania potrzeb własnych BGP i układ bezpiecznego odstawiania z ruchu BGP w tym rozdzielnic nn i SN oraz transformatory SN/nn

4. Stalowe konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych i rurociągów, pomosty
5. Układ sterowania BGP z DCS, układy sterowania gospodarek związanych z BGP, powiązania z układami sterowania EC Karolin,
6. Doprowadzenie obiektów budowlanych i użytkowanego otoczenia EC Pigna do stanu z przed rozpoczęcia demontażu z nienaruszeniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku

Etap II:

 1. Ponowny montaż urządzeń przeniesionych z EC Pigna do EC Karolin w tym:

1. Podstawowe urządzenia wytwórcze:

 • turbozespół gazowy z układami i instalacjami pomocniczymi, z wyłączeniem modernizacji i montażu turbiny gazowej,
 • kocioł odzysknicowy z pełnym wyposażeniem i kominem na bazie nowej dokumentacji będącej poza zakresem Wykonawcy,
 • turbozespół parowy ze skraplaczem powietrznym, układami i instalacjami pomocniczymi,

2. Układy technologiczne i urządzenia pomocnicze BGP:

 • stacja przygotowania gazu wraz ze stacją sprężania gazu,
 • kompletny układ parowo-wodny BGP,
 • układ chłodzenia w tym kondensator suchy,
 • układ chłodzenia powietrza do turbiny gazowej oparty o chłodziarki absorpcyjne oraz chłodnię chillera,
 • układ wody ruchowej do chłodzenia urządzeń BGP z pompami i wymiennikami,
 • kotłownię rozruchową BGP,
 • układ sprężonego powietrza remontowego i AKPiA,
 • zbiorniki wody zdemineralizowanej i układ uzupełniania i odgazowania wody zdemineralizowanej,
 • układ gazów technicznych – azot,
 • układy pomocnicze budynku: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania według projektu budowlanego.

3. Podstawowy i rezerwowy układ zasilania potrzeb własnych BGP i układ bezpiecznego odstawiania z ruchu BGP w tym rozdzielnic nn i SN oraz transformatory SN/nn.
4. Stalowe konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych i rurociągów, pomosty.
5. Układ sterowania BGP z DCS, układy sterowania gospodarek związanych z BGP, powiązania z układami sterowania EC Karolin.
6. Doprowadzenie obiektów budowlanych i instalacji BGP do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym uzyskanie właściwych odbiorów i zgodności z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, dyrektywy ATEX, dyrektywy maszynowej oraz doprowadzenie do uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego dla BGP.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: kolada@dalkia.pl podając w tytule nazwę i numer postępowania.

 

Wersja angielska SWZ zostanie udostępniona do dnia 2014-07-31

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:

 

- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A.:

Paweł Jazikowski tel. +48 667-626-233 pjazikowski@dalkia.pl


- sprawy formalne i organizacyjne Dalkia Services Sp. z o.o.:

Tomasz Grącki tel. +48 722-055-090 tgracki@dalkia.pl

 

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa powyżej.

Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

I. Sytuacja podmiotowa Wykonawcy:

a)    w stosunku do niego nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

b)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

II. Zdolność ekonomiczna i finansowa

a)    posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

III. Kwalifikacje techniczne

a)    zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania stanowisk negocjacyjnych co najmniej jeden projekt polegający na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej nie mniejszej  niż  30 MW i cieplnej nie mniejszej  niż  30 MW, w szczególności: wykonanie prac projektowych (w tym projektu budowlanego), wybudowanie obiektu, dostawa kluczowych urządzeń, prace rozruchowe obiektu (w tym optymalizacja i ruch próbny całej instalacji);

b)    posiada Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do Napraw i Modernizacji urządzeń ciśnieniowych tj. kotły, zbiorniki, rurociągi;

-        Wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1321 ze zmianami) musi posiadać uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymóg ten dotyczy zarówno zakładów krajowych jak i zakładów zagranicznych.

c)    dysponuje osobami do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, które posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 ze zmianami) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz osobami z uprawnieniami energetycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych  (Dz U. z 2013 r., poz. 492);

d)    posiada wdrożony system zarządzania jakością (np.: ISO lub równoważny) w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia;

e)    wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadania odbyli wymagane szkolenie w zakresie bhp oraz ppoż, a ich stan zdrowia pozwala na pracę na określonym stanowisku.

Wykonawca może celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa SWZ.

Terminy postępowania:

a)    Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dalkia Services Sp. z o.o.

Plac Unii C

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

Pokój 542

w terminie do dnia 11.08.2014 r do godz. 12:00

 

b)    Termin składania ofert zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert, po zakończonych negocjacjach.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 • „Cena oferty” – waga 50%
 • „Czas realizacji” – waga 13%
 • „Doświadczenie”  – waga 10%
 • ,,Techniczne” – waga 27%

Szczegółowa charakterystyka kryteriów oceny ofert zawarta jest w SWZ.

Okres związania ofertą wynosi 120 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.

Wykonawca, na etapie składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych  tam warunków przetargu.

Zamawiajmy ma prawo zamknąć przetarg na każdym etapie bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Information about closing the tender proceedings

Poznań, July 7th, 2014

 

The Ordering Party:

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

ul.  Gdyńska 54,

61-016 Poznań

represented by:

 1. Jan Pic – Member of the Board
 2. Sławomir Jurczyński - Member of the Board

 

 

INFORMATION ABOUT CLOSING OF THE TENDER PROCEEDINGS


On the basis of point A.18. 1 of ToR and article 703 § 1 of The Civil Code (Journal of Laws 2014, item 121), the Ordering Party is hereby closing the tender proceedings No. TG-04-KOL-2014 for “TRANSFER, INSTALLATION AND START-UP OF THE COMBINED CYCLE GAS AND STEAM PLANT FROM PIGNA CHP TO POZNAN KAROLIN CHPII”.

Justification

In order to save his interests and efficiently spend funds from Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, the Ordering Party is planning to change the conception of aforementioned project, conditions for participation in the proceedings and weights of criteria for evaluation of tenders. These changes may modify the number of contractors who will compete for the award.

 

At the same time, it should be noted that the Ordering Party is obliged by Guidelines of the Minister of Regional Development, to spend funds from Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in a manner ensuring competition, equal treatment and openness.

 

Thus, it is necessary to repeat the notice of tender proceedings (inquiry – in terms of point 6 of Guidelines of the Minister of Regional Development) taking into account aforementioned changes. In order to preserve the above-mentioned principles, the Ordering Party made a decision to close previous tender proceedings and to open the new proceedings, taking into account changes mentioned hereinabove.

 

 

Best regards,

Zamknięcie postępowania Kolada

Poznań, dn. 7 lipca 2014

 

Zamawiający:

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

ul.  Gdyńska 54,

61-016 Poznań

reprezentowany przez:

 1. Jan Pic – Członek Zarządu
 2. Sławomir Jurczyński – Członek Zarządu

 

 

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie pkt A.18 ppkt 1 SWZ oraz art. 703 § 1 ustawy - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), Zamawiający niniejszym zamyka postępowanie przetargowe nr TG-04-KOL-2014 pn. „PRZENIESIENIE, ZABUDOWA i URUCHOMIENIE BLOKU GAZOWO- PAROWEGO EC PIGNA DO ECII POZNAŃ KAROLIN”.

Uzasadnienie

W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego oraz efektywnego wykorzystania środków na dofinansowanie w/w projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Zamawiający planuje dokonać zmiany koncepcji realizacji w/w projektu, warunków udziału w postępowaniu oraz wag kryteriów oceny ofert. Zmiany te mogą wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Równocześnie na Zamawiającym ciąży, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, obowiązek dokonywania wydatkowania środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.

 

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest dokonanie ponowienia ogłoszenia postępowania przetargowego (zapytania ofertowego w rozumieniu pkt 6 wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego) uwzględniającego planowane zmiany. W związku z tym, Zamawiający, celem respektowania wymienionych wyżej zasad, postanowił zamknąć dotychczasowe postępowanie przetargowe oraz niezwłocznie rozpocząć nowe, uwzględniające w/w zmiany.

 

 

Z wyrazami szacunku,

„PRZENIESIENIE, ZABUDOWA i URUCHOMIENIE BLOKU GAZOWO- PAROWEGO EC PIGNA DO ECII POZNAŃ KAROLIN”

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Adres do korespondencji:
Dalkia Services Sp. z o.o. Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
ogłasza postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie.:

„PRZENIESIENIE, ZABUDOWA i URUCHOMIENIE BLOKU GAZOWO- PAROWEGO EC PIGNA DO ECII POZNAŃ KAROLIN”

Postępowanie nr TG-04-KOL-2014
Tryb postępowania: otwarty
Link do w wersji elektronicznej: http://dalkia.pl/przetargi/przetargi-dalkia-poznan-zec/

Zamawiający zamierza, celem realizacji przedmiotu przetargu, wystąpić o dotację ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Projektu jest budowa Bloku gazowo-parowego (BGP) o mocy elektrycznej ok. 55MWe w EC Karolin w Poznaniu na bazie przenoszonych urządzeń z EC Pigna we Włoszech wraz z dostosowaniem obiektu do lokalnych wymagań funkcjonalnych. BGP oparty jest na jednej komercyjnej turbinie gazowej z kotłem odzysknicowym, z turbiną parową typu upustowo-kondensacyjnego, z obiektami pomocniczymi.
Paliwem dla BGP jest gaz ziemny.
Projekt będzie zrealizowany w formule obejmującej: przygotowanie dokumentacji demontażu na bazie dostępnej dokumentacji w EC Pigna, zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego na bazie otrzymanego projektu budowlanego i ewentualnych zmian wprowadzonych przez Wykonawcę zaakceptowanych przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i demontaż, demontaż, transport, Dostawy; Roboty budowlane; montaż; Ruch Próbny; szkolenie personelu, opracowanie danych do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; przekazanie do eksploatacji; udzielenie gwarancji, a także wykonanie niezbędnych wyburzeń, przełączeń, przekładek i dostosowań oraz wszystkie inne prace, Dostawy i Usługi, które zapewnią zrealizowanie Kontraktu w ramach robót dodatkowych.
BGP będzie przeniesiony do EC Karolin w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54. BGP będzie produkował ciepło (woda sieciowa) na potrzeby systemu ciepłowniczego oraz parę technologiczną dla odbiorców zewnętrznych. Energia elektryczna będzie dostarczana do rozdzielni EC Karolin 110kV. BGP będzie dostosowany do pracy zgodnie z wymaganiami systemu dystrybucyjnego OSD.

Realizacja Przedmiotu Kontraktu obejmuje m.in. następujące zadania:
A. Demontaż, transport i ponowny montaż urządzeń z EC Pigna do EC Karolin, w tym:

1) Podstawowe urządzenia wytwórcze

 • turbozespół gazowy z układami i instalacjami pomocniczymi, z wyłączeniem remontu kapitalnego i transportu turbiny gazowej do EC Karolin
 • kocioł odzysknicowy z pełnym wyposażeniem i kominem na bazie przygotowanej nowej dokumentacji będącej poza zakresem Wykonawcy
 • turbozespół parowy ze skraplaczem powietrznym, układami i instalacjami pomocniczymi,

2) Układy technologiczne i urządzenia pomocnicze BGP:

 • stacja przygotowania gazu przed podaniem do turbiny gazowej w obrębie turbiny gazowej,
 • kompletny układ parowo-wodny BGP
 • układ chłodzenia w tym kondensator suchy
 • układ chłodzenia powietrza do turbiny gazowej oparty o chłodziarki absorpcyjne oraz chłodnię chillera,
 • układ wody ruchowej do chłodzenia urządzeń BGP z pompami i wymiennikami,
 • kotłownię rozruchową BGP,
 • układ sprężonego powietrza remontowego i AKPiA.
 • Zbiorniki wody zdemineralizowanej i układ uzupełniania i odgazowania wody zdemineralizowanej
 • Układ gazów technicznych - Azot

3) Podstawowy i rezerwowy układ zasilania potrzeb własnych BGP i układ bezpiecznego odstawiania z ruchu BGP w tym rozdzielnic nn i SN oraz transformatory SN/nn

4) Stalowe konstrukcje wsporcze urządzeń technologicznych i rurociągów, pomosty

5) Układ sterowania BGP z DCS, układy sterowania gospodarek związanych z BGP, powiązania z układami sterowania EC Karolin,

6) Demontaż i utylizacja nieprzenoszonych obiektów i instalacji

7) Węzłowe terminy realizacji zadania:

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia (zawarcie umowy) do dnia 15.10.2014
 2. Rozpoczęcie rozruchu po zakończeniu montażów od dnia 01.10.2015
 3. przewiduje się przekazanie do eksploatacji z wynikiem pozytywnym do dnia 01.06.2016

B. Zakres dostaw nowych obiektów i układów

W związku ze zmianą funkcjonalności obiektu konieczne będzie uzupełnienie projektowanych i montowanych układów w nowym obiekcie o:

1) Nowy budynek główny wraz ze zmodernizowanymi instalacjami wewnętrznymi ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji dostosowanymi do warunków klimatycznych lokalnych,

2) Nowy człon ciepłowniczy (wymienniki, pompownia, rurociągi):

3) Nowy układ poboru pary technologicznej 1 MPa (stacja redukcyjno-schładzająca z rurociągu pary świeżej, pobór pary z kolektora 1,8 MPa)

4) Nowy układ poboru pary technologicznej 2 MPa (stacja redukcyjno-schładzająca z rurociągu pary świeżej)

5) Nowy układ korekcji wody do chłodni chillera;

6) Nowy układ oczyszczania i zrzutu ścieków do :

 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieć ścieków przemysłowych,

7) Nowy układ zasilania gazem ziemnym poza stacja gazową (pomiarową, redukcyjną i sprężania),

8) Nowy układ zasilania wodą zdemineralizowaną wraz z odgazowywaczem próżniowym,

9) Nowy układ p.poż, w tym wyposażenie, zasilanie sieci p.poż. w tym zbiornik wody p.poż, (dostosowany jeden ze zbiorników wody zdemineralizowanej), sieć hydrantowa rozprowadzająca, pompownia wody p.poż podstawowa i awaryjna, połączenie z istniejącą siecią wody ppoż.,

10) Nowe okablowanie obiektu, rezerwowe zasilanie potrzeb własnych, modernizacja przenoszonej rozdzielni potrzeb własnych pod kątem zasilenia nowych obiektów,

11) Nowy układ akumulatorów w tym nowy układ zasilania na potrzeby oświetlenia awaryjnego,

12) Modyfikacja systemu DCS w zakresie nowych, zmienianych i modernizowany podukładów

13) Przygotowanie placu budowy BGP obejmujące wyburzenia, przekładki oraz odbudowę niezbędnych obiektów, w tym: dróg, wag samochodowych, kanału kablowego i rurociągów wodno-kanalizacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: kolada@dalkia.pl podając w tytule nazwę i numer postępowania.
Wersja angielska SWZ zostanie udostępniona do dnia 28.05.2014.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:
- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A.: Paweł Jazikowski tel. +48 667-626-233 pjazikowski@dalkia.pl
- sprawy formalne i organizacyjne Dalkia Services Sp. z o.o.: Tomasz Grącki tel. +48 722-055-090 tgracki@dalkia.pl

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa powyżej.

Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

I. Sytuacja podmiotowa Wykonawcy:

a) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

II. Zdolność ekonomiczna i finansowa

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości nie mniejszej 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

III. Kwalifikacje techniczne

a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania stanowisk negocjacyjnych co najmniej jeden projekt polegający na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej nie mniejszej jak 30 MW i cieplnej nie mniejszej jak 30 MW  w oparciu o demontaż istniejących instalacji i urządzeń, a w szczególności: wykonanie prac projektowych (w tym projektu budowlanego), wybudowanie budynku hali turbozespołów oraz innych budynków towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu, demontaż urządzeń i instalacji wchodzących w skład bloku gazowo-parowego, transport i ponowny montaż urządzeń i instalacji wchodzących w skład bloku gazowo-parowego w nowej lokalizacji, oraz dostarczenie i montaż urządzeń, których demontaż nie był możliwy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, prace rozruchowe obiektu (w tym optymalizacja i ruch próbny całej instalacji)  po przeniesieniu wraz z przekazaniem do eksploatacji,

b) posiada Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do Napraw i Modernizacji urządzeń ciśnieniowych tj. kotły, zbiorniki, rurociągi.

- Wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, zgodnie z art. 9 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) musi posiadać uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymóg ten dotyczy zarówno zakładów krajowych jak i zakładów zagranicznych.

c) dysponuje osobami do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, które posiadają wymagane ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 118 ze zmianami) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz osobami z uprawnieniami energetycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.03.2013 w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych  Dz U. 2013.4.9.2

d) posiada wdrożony system zarządzania jakością (np.: ISO lub równoważny) w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

e) wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadania odbyli wymagane szkolenie w zakresie bhp oraz ppoż, a ich stan zdrowia pozwala na pracę na określonym stanowisku

Dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa SWZ.

Terminy postępowania:

a) Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

Dalkia Services Sp. z o.o.
Plac Unii C
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Pokój 542
w terminie do dnia 01.07.2014 r do godz 12:00
b) Termin składania ofert zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert, po zakończonych negocjacjach.

Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 • „Cena oferty” – waga 80%
 • „Czas realizacji” – waga 20%

Szczegółowa charakterystyka kryteriów oceny ofert zawarta jest w SWZ.
Okres związania ofertą wynosi 90 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.

Wykonawca, na etapie składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych  tam warunków przetargu.
Zamawiajmy ma prawo zamknąć przetarg na każdym etapie bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie - lokomotywa spalinowa TEM-2 nr 263 z wyposażeniem

OGŁOSZENIE

1.DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
LOKOMOTYWA SPALINOWA TEM-2 nr 263 z wyposażeniem
Rok produkcji – 1986
Typ silnika PDIM, moc 1200 kW
Świadectwo sprawności technicznej traci ważność w dniu 04.09.2015r.
Cena wywoławcza – 330.000,00 PLN
Wizji lokomotywy dokonać można w siedzibie ogłaszającego przetarg po uprzednim zaawizowaniu swojego przybycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, tel. 61/821-13-22

2.Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do złożenia pisemnej oferty zawierającej:
• Pełną nazwę siedzibę i adres Oferenta
• Datę sporządzenia oferty
• Określenie przedmiotu przetargu
• Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków,
• Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płaceniem składek ubezpieczeniowych,
• KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące a Zaświadczenie z ZUS-u nie wcześniej niż 5 tygodni przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty mogą być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczenia w imieniu Oferenta.
• NIP
• Regon
• Termin związania ofertą, 60 dni, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z nazwą Oferenta, nazwą ogłaszającego przetarg, z dopiskiem „Oferta-przetarg nieograniczony na sprzedaż Lokomotywy spalinowej TEM-2 nr 211 z wyposażeniem” prosimy składać w siedzibie Dalkia Poznań ZEC S.A. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, Kancelaria S/półki do dnia 24.06.2014r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną uznane za złożone po terminie i zwrócone Oferentom bez otwierania

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Dalkia Poznań Zespól Elektrociepłowni S.A w dniu 27.06.2014r.

6. Termin zawarcia Umowy zostanie ustalony przez Sprzedawcę po zakończeniu przetargu.

7. Kupujący organizuje i ponosi wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem. Wydanie zakupionej lokomotywy nastąpi po wpłaceniu ceny sprzedaży na konto Spółki.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
• Przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami.
• Odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
• Odstąpienia od zawarcia Umowy (bez odszkodowania).

Plik do pobrania: ogłoszenie.pdf

Ulepszenia, modernizacja turbozespołów i generatorów w Dalkia Łódź S.A i Dalkia Poznań ZEC S.A.

DALKIA ŁÓDŹ

SPÓŁKA AKCYJNA

90-975 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.

61-016 Poznań ul. Gdyńska 54

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania pn.:

Ulepszenia, modernizacja turbozespołów i generatorów w

Dalkia Łódź S.A i Dalkia Poznań ZEC S.A. w latach 2014 ÷ 2016

Nr przetargu: PP/DSV/PW/0122/2014

 

Planowany termin realizacji prac: lata 2014-2016, zgodnie z SWZ.

 

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: ppieczynia@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SERVICES Sp. z o.o.,

Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,

kancelaria 9 piętro

w terminie do dnia 02.07.2014r. godz.12.00.

 

Zamawiający zorganizuje zebranie dla Wykonawców, w czasie którego zostanie przeprowadzona wizja lokalna oraz będą udzielane wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania w szczególności do części technicznej.

Miejsce spotkania:

1.1. w portierni na terenie Dalkia Łódź S.A, EC-4 przy ul.J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi w dniu 11.06.2014 r. o godz. 10.00. Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres jsobanski@dalkia.pl ;jpietrasiak@dalkia.pl, najpóźniej do dnia 09.06.2014 r. do godz. 13.00 podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

1.2. w portierni na terenie Dalkia Łódź S.A, EC-3 przy ul. Pojezierskiej 70 w Łodzi w dniu 12.06.2014 r. o godz10.00. Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres jsobanski@dalkia.pl;rmodrak@dalkia.pl;jbeczkowski@dalkia.pl , najpóźniej do dnia 09.06.2014 r. do godz 13.00 podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

1.3. w portierni na terenie Dalkia Poznań ZEC S.A. przy ul. Gdyńskiej 54 w dniu 17.06.2014 o godz 09.00. Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres rwojciechowsk@dalkia.pl , najpóźniej do dnia 13.06.2014 podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Obowiązuje zakaz fotografowania na całym terenie Dalkia Łódź S.A. i Dalkia Poznań ZEC S.A.

Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej jest obowiązkowe. Nie będą rozpatrywane oferty od firm, które nie zgłoszą się na wizję lokalną.

 

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

Sprawy techniczne :

Dalkia Łódź S.A.:

 • w branży cieplno-mechanicznej Jarosław Sobański tel. 042  675-40-41, wydz. IM
 • w branży elektrycznej  Ryszard Modrak tel 042  675-40-33, wydz. IM

na EC3:

 • w branży cieplno-mechanicznej Jakub Beczkowski tel. 042  675-48-76, wydz. RP3
 • w branży AKPiA  Sławomir Ziemiakowski  tel. 042  675-48-89 , wydz. RP3
 • w branży elektrycznej  Edward Wilżys tel. 042 675-48-86 , wydz. RP3

na EC4:

 • w branży cieplno-mechanicznej Jacek Pietrasiak  tel. 042  675-58-36, wydz. RP4
 • w branży AKPiA  Tomasz Godlewski  tel. 042  675-58-64 , wydz. RP4
 • w branży elektrycznej  Krzysztof Karolczak tel. 042 675-58-42 , wydz. RP4

Dalkia Poznań ZEC S.A.:

 • w branży cieplno-mechanicznej Piotr Brocki tel. 61 821-15-53 mail: PBrocki@dalkia.pl
 • w branży elektrycznej i AKPiA Łukasz Rajczak tel. 61 821-13-18 mail: LRajczak@dalkia.pl
 • ogół zagadnień dt zadania Roman Wojciechowski tel. 61 821-13-61 mail RWojciechowski@dalkia.pl

sprawy formalne i organizacyjne – Paweł Pieczynia, kom. 667 620 560

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

“TRANSFER, INSTALLATION AND START-UP OF THE COMBINED CYCLE GAS AND STEAM PLANT FROM PIGNA CHP TO POZ

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań


Correspondence address:
Dalkia Services sp. z o.o. Plac Unii C, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
announces bidding procedure carried out on the basis of regulations of art. 701- 705 of the Polish Civil Code, as well as terms and requirements included in the Terms of Reference for the investment:

“TRANSFER, INSTALLATION AND START-UP OF THE COMBINED CYCLE GAS AND STEAM PLANT FROM PIGNA CHP TO POZNAN KAROLIN CHPII”
Proceeding No. TG-04-KOL-2014
Procedure: open
Link to electronic version: http://dalkia.pl/przetargi/przetargi-dalkia-poznan-zec/
Dalkia Poznań ZEC S.A. in order to realization the subject of the tender apply for a grant from the
Norwegian Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism.

Brief description of the object of the procurement:

The object of the Project is the construction of the combined cycle plant (CCP) with electric capacity of approx. 55MWe at Karolin CHP in Poznan on the basis of equipment transferred from Pigna CHP in Italy, with adjustment of the facility to the local functional requirements. CCP is based on one commercial gas turbine with a heat recovery boiler, pass-out and condensing steam turbine, with auxiliary equipment.
The fuel for CCP shall be natural gas.
The project is to be carried out in the formula comprising: preparation of the disassembly documentation on the basis of documentation available at Pigna CHP, engineering design, obtaining the building permit on behalf of the Ordering Party on the basis of the building design received and possible changes introduced by the Contractor and approved by the Ordering Party, obtaining the permit for demolition and disassembly, disassembly, transport, Deliveries; Building works; assembly; test operation; staff training, development of data for application for integrated permit, obtaining the final permit for use; handover for use; granting the warranty, as well as execution of necessary demolitions, reconnections, relocations, and adjustments, as well as all other work, Deliveries and Services to assure execution of the Contract within additional works.
The CCP shall be transferred to Karolin CHP in Poznan on 54 Gdyńska Street.  The CCP shall generate heat (network water) for the purposes of district heating system, and technological steam for external clients. Electricity will be supplied to the switchgear at Karolin CHP of 110kV.  The CCP shall be adjusted for operation in line with the requirements of the DSO.

Execution of the Object of the Contract shall include the following:
A. Disassembly, transport and reassembly of equipment from Pigna CHP to Karolin CHP, including:

1) Basic ancillary generation equipment

 • gas turbo-generator with ancillary systems and installations, excluding general overhaul and transport of the gas turbine to Karolin CHP,
 • heat recovery boiler with complete equipment and stack on the basis of the new documentation developed, which does not form part of the Contractor’s scope of works,
 • steam turbo-generator with air condenser, and ancillary systems and installations,

2) Technological systems ad CCP ancillary equipment:

 • gas treatment station before feeding to gas turbine within the gas turbine,
 • complete CCP steam-water system,
 • cooling system, including dry condenser,
 • air cooling system to the gas turbine based on absorption coolers and chiller,
 • maintenance water system for cooling CCP equipment, including pumps and heat exchangers,
 • CCP start-up boiler house,
 • overhaul and automation compressed air system,
 • demineralised water tanks, and the system for demineralised water supplementation and deaeration,
 • Industrial gas system – Nitrogen.

3) Core and backup system for CCP own needs, and the system for safe CCP shutdown, including low-voltage and medium-voltage switchgears, and medium/low-voltage transformers,

4) Support steel structures for technological equipment and pipelines, bridges,

5) CCP control system from DCS, control systems for equipment related to CCP, connections to control systems at Karolin CHP,

6) Disassembly and recycling of facilities and systems that are not transferred.

7) Investment milestone deadlines:

 1. Commencement of works execution (contract conclusion) by 15 October 2014
 2. Commencement of start-up after completion of assembly works from 01 October 2015
 3. Handover for use with positive result is planned by 01 June 2016

B. Scope of supply of new facilities and systems:

Due to the change of facility’s functionality, it will be necessary to supplement the systems designed and assembled in the new facility with:

1) New main building with upgraded internal heating, ventilation and air-conditioning systems adjusted to local climatic conditions,

2) New district heating unit (heat exchangers, pumping station, pipelines):

3) New system for technological steam take-off of 1 MPa (reduction/cooling station from fresh steam pipeline, steam take-off from collector 1.8 MPa);

4) New system for technological steam take-off of 2 MPa (reduction/cooling station from fresh steam pipeline);

5) New water correction system to chiller;

6) New system for wastewater treatment and discharge to:

 • rainwater sewerage system,
 • industrial wastewater network.

7) New system natural gas supply outside the gas station (for measurement, reduction and compression),

8) New system of demineralised water supply, including vacuum deaerator,

9) New extinguishing system, including equipment, extinguishing water supply, including extinguishing water tank (one of demineralised water tanks adjusted), distribution hydrant network, core and emergency extinguishing water pumping station, connection with the existing extinguishing water network,

10) New cabling of the facility, backup supply for own needs, upgrade of transferred switchgear for own needs in the aspect of power supply for new facilities,

11) New battery system, including new power supply system for the needs of emergency lighting,

12) Modification of the DCS system in the aspect of new, changed and modernised subsystems,

13) Preparation of the CCP construction site, including demolitions, relocations, and reconstruction of necessary facilities, including: roads, vehicle scales, cable duct, as well as water and sewerage pipelines.

Detailed description of the object of the procurement shall be specified in the Terms of Reference (ToR).
The application for making available the electronic version of the Terms of Reference (ToR) is to be sent at the e-mail address: kolada@dalkia.pl specifying the name and number of the proceeding in the title.
English version of ToR will be available till 28.05.2014.
Contact persons authorised to provide information on the tender:
- technical issues, Dalkia Poznań ZEC S.A.: Paweł Jazikowski, phone: +48 667-626-233 pjazikowski@dalkia.pl
- formal and organizational issues, Dalkia Services Sp. z o.o.: Tomasz Grącki, phone: +48 722-055-090 tgracki@dalkia.pl

The electronic version of the ToR shall be made available free of charge, after prior registration of the Contractor by the Ordering Party. In order to be registered by the Ordering Party, the Contractor must send the application referred to above.
Each and every message directed to the Ordering Party via e-mail must feature information regarding the sender, namely Company name, full name and function of the person sending the message, as well as contact phone number.
The proceeding can be participated by the Contractors meeting the following terms:

I. Contractor’s business situation:

a) They are not subject to liquidation procedure and their insolvency has not been announced,
b) they are not delayed with paying taxes, levies, and social or health insurance premiums, or they have obtained legal exemption, determent permitted by law, or the payment of delayed payments has been planned in instalments or that a decision of a relevant authority has been suspended in whole;

II. Economic and financial capacity:

a) They have their own financial resources or are eligible for bank loan for the sum not lower than 30.000.000,00 PLN (thirty million PLN) or its equivalent in another currency.

III. Technical qualifications:

a) Within the last five years before the deadline for submission of negotiation terms, they carried out at least one project involving construction of a CCP unit with electric capacity not lower than 30 MW and heat capacity not lower than 30 MW, based on disassembly of existing systems and equipment, in particular: execution of engineering design works (including building design), construction of the building for turbo-generators and other auxiliary buildings together with land management, disassembly of equipment and systems forming part of the CCP unit, transport and reassembly of systems and equipment forming part of the CCP unit in the new location; and supply and assembly of equipment which could not be disassembled for technical or economic reasons, start-up works at the plant (including optimisation and test operation of the entire system) after transfer, including handover for use;

b) Has Qualifications from Office of Technical Inspection (UDT) to Repair and Upgrade pressure equipment, namely boilers, tanks, pipelines.

- The party manufacturing, repairing or upgrading technical equipment subject to technical inspection, as well as materials and elements used for manufacture, repair or upgrade of such equipment, pursuant to art. 9 of the Act on technical inspection of 21 December 2000 (OJ No. 122, item 1321), must have qualifications issued in the form of administrative decision by the Office of Technical Inspection (UDT). The requirement refers to both domestic and foreign plants.

c) Has persons to execute the order holding necessary qualifications and experience, as well as, as required under the act of 7 July 1994 Building Law (OJ 2006 No. 156, item 118, as amended), qualifications for designing and managing building works without limitations, as well as persons holding energy qualifications in line with the Regulation of the Minister of Economy of 28 March 2013 on health and safety at energy equipment - OJ 2013.4.9.2;

d) Have implemented a quality management system (e.g. ISO or equivalent) in the area corresponding to the object of the order.

e) All employees planned for investment execution have undergone the required training in health & safety and fire safety, and their health allows for performing work at the specified function.

Documents necessary to assess whether the Contractor meets the conditions for participation in the proceeding have been determined in the ToR.

Deadlines: 
a) Negotiation terms are to be submitted in person or sent by e-mail with receipt confirmation at the address:

Dalkia Services sp. z o.o.
Plac Unii C
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Room 542
by 1 July 2014 at 12:00 (noon).

b) Deadline for offer submission shall be indicated in the request for proposal, after the negotiations have been completed.

Offer assessment criteria:
The offers shall be assessed by the Ordering Party based on the following criteria:

 • “Offer price” – weight 80%
 • “Execution period” – weight 20%

Detailed characteristics of the offer assessment criteria has been presented in the ToR.
Offer validity period shall amount to 90 days.
The Ordering Party does not permit partial offers.
The Ordering Party permits submission of a variant-based negotiation statement, including statements affecting the change of technology, on condition of evidencing technical feasibility and certainty of achieving the required parameters.

At the phase of offer submission, the Contractors shall be obliged to pay a deposit in the amount and form specified in the ToR.
The Ordering Party shall have the right to change the announcement and ToR, including the bidding conditions contained therein.
The Ordering Party shall have the right to close the bidding procedure at any phase without offer selection and without stating the reason.

Modernizacja podgrzewacza regeneracyjnego WP – 2LAD10

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
NIP 777-00-00-293

 

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania pn.:

Modernizacja podgrzewacza regeneracyjnego WP – 2LAD10.

Nr przetargu: PŚ/DSV/DPZ/2/2014

Planowany termin realizacji prac: do 03.10.2014r. Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
DALKIA SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 29.04.2014r. do godz.12.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:

- sprawy techniczne: Piotr Brocki - tel. 61 821 15 53, Roman Wojciechowski - tel. 061- 8211361, kom. 601871452;
- sprawy formalne i organizacyjne Dalkia Services Sp. z o.o.: Paweł Ścibior - tel. tel. 42 612 01 67, kom. 722 055 105

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Ogłoszenie


Zarząd Dalkii Poznań - Zespołu Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Gdyńska 54, dalej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy – 52.500.000,00 zł Kapitał wpłacony – w całości, REGON: 630162976, NIP: 7770000293


ZAWIADAMIA

o zakończeniu wszczętego w dniu 09.05.2013r. postępowania przetargowego nr 81/2013 pod nazwą: „Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin kotła 3K w Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.”
Do realizacji zadania została wybrana firma ALSTOM Power sp. z o.o. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12.

Zakończenie postępowania przetargowego nr 81/2013

 

Poznań 12 Lutego 2014r.

 

 

Zarząd Dalkii Poznań - Zespołu Elektrociepłowni  S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Gdyńska 54, dalej, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,  Kapitał zakładowy – 52.500.000,00 zł    Kapitał wpłacony – w całości, REGON: 630162976, NIP:  7770000293

 

ZAWIADAMIA

 

o zakończeniu wszczętego w dniu 09.05.2013r. postępowania przetargowego nr 80/2013 pod nazwą: „Budowa instalacji odsiarczania spalin  kotła 2K i kotła 1K2 w Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.”

Do realizacji zadania została wybrana firma  ALSTOM Power sp. z o.o. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II

Zakończenie postępowania przetargowego nr 80/2013

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.

ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
NIP 777-00-00-293

oraz

DALKIA ŁÓDŹ S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
NIP 728-00-18-564

ogłaszają przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiających na realizację zadań pn.:

CZĘŚĆ 1 – KOTŁY PAROWE I ELEKTROFILTRY W DALKII ŁÓDŹ SA – Pakiety 1-12
CZĘŚĆ 2 – KOTŁY PAROWE i ELEKTROFILTRY W DALKII POZNAŃ ZEC SA – Pakiety 13-16.

Nr przetargu: PŚ/D2S/103/14

Planowany termin realizacji prac: lata 2014-2016.
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 17.01.2014r. do godz.12.00.

Zamawiający zorganizują zebrania dla Wykonawców, w czasie których zostaną przeprowadzone wizje lokalne oraz będą udzielane wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania do części technicznej. Miejsca spotkań:

a. DALKIA ŁÓDŹ S.A. w dniach:

EC4: 09.01.14r. o godz. 08.00 w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5 - portiernia główna,
EC2: 09.01.14r. o godz. 12.00 w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 26 - portiernia główna.
EC3: 10.01.14r. o godz. 10.00 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 70 - portiernia główna,

Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres: bdziuda@dalkia.pl najpóźniej do dnia 07.01.2014r. godz. 12.00., podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

b. DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.

w dniu 08.01.2014r. o godz. 10.00 w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 54 - portiernia główna

Wykonawca musi potwierdzić swój udział w zebraniu (e-mailem na adres: ssikora@dalkia.pl, wlenhardt@dalkia.pl najpóźniej do dnia07.01.2014r. godz. 12.00., podając listę uczestników wraz z ich numerami dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Obowiązuje zakaz fotografowania na całym terenie DALKII w Łodzi i Poznaniu. Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Nie zapoznanie się z charakterem prac stanowić będzie ryzyko własne Wykonawcy. Poniesie on konsekwencję ewentualnego nie ujęcia w cenie ofertowej kosztów, których pominięcie nastąpiło w wyniku nieznajomości miejsc wykonywania prac.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:
- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. (Modernizacja kotłów) – Szymon Sikora, tel. 618 211 572 - Sławomir Bajer, tel. 618 211 209;

- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. (Modernizacja elektrofiltrów) – Wiesław Lehnhardt, tel. 618-211-247, kom. 693-333-976, - Maciej Stanikowski, kom. 618 211 337;
- sprawy techniczne Dalkia Łódź S.A. – Bartosz Dziuda, tel. 42 675 48 10, kom: 667 620 677;
- sprawy formalne i organizacyjne – Paweł Ścibior, tel. 42 612 01 67, kom. 722-055-105.

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.


Ogłoszenie - lokomotywa spalinowa TEM-2 nr 263 z wyposażeniem

OGŁOSZENIE

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A., ogłasza przetarg pisemny na zasadach konkursu ofert, na sprzedaż zapasów magazynowych takich jak, części metalowe, odlewy, silniki elektryczne itp. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie nam przez Państwa swojej oferty.
Składniki majątku oglądać można, po uprzednim zaawizowaniu swojego przybycia, w siedzibie ogłaszającego przetarg DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, w dniach od 10.04.2014r. do 18.04.2014 r.
Szczegółowy wykaz materiałów wymieniony jest w załączniku nr 1.
Dodatkowych Informacji uzyskać można pod nr tel: 61/821-12-61 lub 61/821-15-14

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do złożenia pisemnej oferty z cenami na poszczególne pozycje oraz nadesłanie dokumentów rejestrowych firmy zawierającej:

 • NIP
 • Regon
 • KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Oferty  prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
Wydział Zakupów
Mirosław Kowalski
e-mail: miroslaw.kowalski@dalkia.pl
mobile: 667 620 052
tel: 61/821-15-45
w terminie do dnia 24.04.2014r.

Kupujący organizuje i ponosi wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem. Wydanie zakupionych rzeczy nastąpi po wpłaceniu ceny sprzedaży na konto Spółki.

Pliki do pobrania:

- Wykaz materiałów do sprzedaży

- Ogłoszenie

Poznań, dnia 07.04.2014r.

Przetarg na kotły parowe i elektrofiltry

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań
oraz
DALKIA ŁÓDŹ S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
NIP 728-00-18-564

ogłaszają przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiających na realizację zadań pn.:

Zadanie 1: Remont i przegląd silników 6kV zainstalowanych na terenie EC2, EC3, EC4 w Dalkii Łódź S.A. w latach 2014-2016.

Zadanie 2: Remont i przegląd silników 6kV zainstalowanych na terenie EC II - Dalkia Poznań ZEC S.A. w latach 2014-2016.

Nr przetargu: PŚ/D2S/102/14

Planowany termin realizacji prac: od 01.01.2014r do 31.12.2016r.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 20.12.2013r.  do godz.12.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:

- sprawy techniczne Dalkia Łódź S.A. - Piotr Janicki - tel. 042 675 43 10; kom. 667-620-515
- sprawy techniczne Dalkia Poznań ZEC S.A. - Łukasz Rajczak - tel. 618211318, kom. 667-626-238
- sprawy formalne i organizacyjne - Paweł Ścibior - tel. 42 612 01 67, kom. 722-055-105

 

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Specyfikacja Warunków Zatrudnienia

F1 - Zakres prac silniki 6 kV ogólny

F2.1 - Wykaz Silników 6kV_Dalkia Łódź

F2.2 - Wykaz Silników 6kV_Dalkia Poznań

F3 - Karta odbioru etapowego robót

Zawiadamiamy, że w dniach 06.12 i 09.12.2013r. zostały wysłane do Oferentów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu postępowania przetargowego nr 80/2013, ostateczne wersje SWZ i Kontraktu. 
Termin złożenia ofert wyznaczony został na dzień 20.12.2013r. godz. 10.00.
Miejsce złożenia oferty: DALKIA POLSKA S.A. ul. Mysia 5 Warszawa.

Budowa instalacji odsiarczania spalin

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54; 61-016 Poznań

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację zadania:

Wymiana transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na większe  o mocy 40 MVA.

Nr przetargu: PŚ/D2S/101/13


Planowany termin realizacji prac wraz z odbiorem do 31.12.2013r.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pscibior@dalkia.pl, podając w tytule numer przetargu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: DALKIA SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. , Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, kancelaria 9 piętro w terminie do dnia 30.10.2013r. godz.12.00.


Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są:
- sprawy techniczne - Łukasz Rajczak - tel. 667 626 238
- sprawy formalne i organizacyjne - Paweł Ścibior - tel. tel. 42 612 01 67, kom. 722 055 105


Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.


Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ VPN rozłącza się po kilkudziesięciu sekundach od połączenia i nie jestem w stanie nic zrobić.
Natomiat, możliwe jest to, że serwer (lub aplikacja django) ma zablokowany ruch sieciowy wychodzący do internetu, lub jest on skonfigurowany niepoprawnie.

Wydaje mi się, że problemem jest linia w kodzie [python]
result = urllib.urlretrieve("http://img.youtube.com/vi/" + video_id + "/default.jpg")
która pobiera miniaturę z youtube. Miniatura dalej zapisywana jest na lokalnym dysku, skalowana celem dopasowania do layoutu, itp.
Strzelam, że aplikacja nie może ściągnąć pliku po HTTP, połączenie wisi i przekraczany jest limit żądania.

Proszę sprawdzić, czy plik http://img.youtube.com/vi/JAP1ECbYcsM/default.jpg można pograć z shella serwera przez polecenie wget.

Póki co, nie jestem w stanie więcej powiedzieć, póki nie będę miał dostępu do VPN.

Wymiana transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na większe o mocy 40 MVA


DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Adres do korespondencji:
Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla:

 • kotła 2K (OP430)
 • kotła 1K2 (OP140)

w Dalkia Poznań ZEC S.A.

Postępowanie nr 80/2013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń potrzebnych do zrealizowania prac, wykonanie rozbiórek i demontaży, dostawy materiałów i urządzeń, realizacja robót montażowych, rozruch, ruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

Planowane termin realizacji:
od dnia 30.10.2013 (data zawarcia umowy) do dnia 30.07.2015
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: dpl.ios@dalkia.pl podając w tytule temat i numer postępowania.

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa wyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.
Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa w terminie do dnia 08.07.2013 do godz.13.00
Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej dla Wykonawców na warunkach określonych
w SWZ.
Miejscem postępowania jest biuro Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.
Terminy postępowania:

 • planowany termin wszczęcia postępowania 07.05.2013r. SWZ będzie udostępniona od dnia 09.05.2013
 • termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21.10.2013. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego.

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może udostępnić wybrane dokumenty w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersjami językowymi dokumentów, wiążąca jest zawsze wersja w języku polskim.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych stanowisk negocjacyjnych.
Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.
Zamawiający dopuszcza składanie stanowisk negocjacyjnych równoważnych w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych tam warunków przetargu.

Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w SWZ lub zamknąć przetarg na każdym etapie, bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie z projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4,5 Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów Ochrony Środowiska realizację zadania Budowy instalacji odsiarczania spalin dla kotła 2K (OP430) w Dalkia Poznań ZEC S.A. IOS kotła 2K oraz złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania Budowy instalacji odsiarczania spalin dla kotła 1K2 (OP140) w Dalkia Poznań ZEC S.A.

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie „Instrukcja prowadzenia zakupów i zawierania umów dla realizacji projektów, które mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Zmiana terminu składania wniosków negocjacyjnych

Pytania Oferentów i odpowiedzi dla postępowania nr 80/2013:

- z dnia 13.05.2013r.

- z dnia 29.05.2013r.

- z dnia 05.06.2013r.

- z dnia 10.06.2013r.

- z dnia 21.06.2013r.

- z dnia 16.07.2013r.

- z dnia 19.07.2013r.

- z dnia 23.07.2013r.

- z dnia 25.07.2013r.

- z dnia 29.07.2013r.

- z dnia 01.08.2013r.

- z dnia 08.08.2013r.

- z dnia 09.08.2013r.

Budowa instalacji odsiarczania spalin

 

 

 

 

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Correspondence address:
Dalkia Poland S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw

hereby announces a tender procedure governed by the provisions of Art. 701- 705 of the Civil Code, "Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU under the Operational Programme Infrastructure and Environment", as well as the terms and requirements discussed in the Terms of Reference for:

Construction of a FGD plant for:

 • boiler 2K (OP430)
 • boiler 1K2 (OP140)

in Dalkia Poznań ZEC S.A.

Tender procedure no. 80/2013

Brief description of the contract subject:
The subject of the contract includes preparation of documentation, acquisition of all decisions and permits as required for the performance of works, performance of relocation and dismantling works, supply of materials and equipment, performance of erection works, pre-commissioning,
a test run, as well as acceptance and commissioning.

Envisaged deadlines:
from 30 October 2013 (contract conclusion date) through 30 July 2015
The mentioned time limits are subject to change.

An application for an electronic version of the Terms of Reference shall be sent to dpl.ios@dalkia.pl with the title and procedure number in the subject.

The electronic version of the Terms of Reference is made available free of charge, once the Contractor is registered by the Employer. In order for the Employer to register the Contractor,
the Contractor shall submit the mentioned application.
Any message submitted to the Employer by e-mail shall be provided with information on the sender, i.e. company name, full name and job position of the person, and a telephone number.

The tender procedure can be participated by Contractors that meet the requirements specified in the Terms of Reference.
Negotiation offers shall be submitted in person or sent by mail with return receipt requested to the following address: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw by 8 July 2013 until 1:00 pm.

The Employer has envisaged a site visit for the Contractors under conditions set out in the Terms of Reference.
The seat for the purpose of the procedure is the office of Dalkia Polska S.A. at ul. Mysia 5, 00-496 in Warsaw. The Employer shall have a right to handle actions associated with the tender procedure at other premises.

Tender procedure deadlines:

 • Envisaged procedure commencement 7 May 2013. The Terms of Reference will be made available on 9 May 2013.
 • Procedure completion, i.e. the most advantageous tender shall be selected on 20 October 2013. In justified cases, the Employer can change the procedure completion deadline.

The procedure, all documentation, and correspondence in the subject procedure shall be conducted in the Polish language. The Contractor shall incur the costs and bear the risk of any translation of the documents and other correspondence. The Employer can provide selected documents in English. In case of any differences between language versions of the documents,
the version in Polish shall prevail.

The tender shall be valid for 90 days.

The Employer will not accept tenders of lot.
The Employer will accept variant negotiation tenders, including the one that invokes a change in the technology provided that technical feasibility and reliable achievement of the required parameters can be demonstrated.
The Employer will accept equivalent tentative offers in the scope set out in the technical specification.

The Contractor shall provide a bid bond in the amount and manner set out in the Terms
of Reference.

The Employer shall have a right to change the announcement and the Terms of Reference, including the terms and conditions of the tender procedure.

The Employer shall have a right to cancel the terms and conditions included in the Terms of Reference or close the tender procedure at any stage/ without selection of any tender and without the reason given.

The Employer has concluded an agreement on financial aid from the Operational Programme Infrastructure and Environment, Measure 4.5 (Priority IV) – Initiatives aimed at adjusting enterprises to the requirements of environment protection – Construction of a FGD plant for boiler 2K (OP430) in Dalkia Poznań ZEC S.A., and has submitted an application for financial aid for Construction of a FGD plant for boiler 1K2 (OP140) in Dalkia Poznań ZEC S.A.

"Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU" under the Operational Programme Infrastructure and Environment is available on the Employer's website.


The change of the deadline of folding negotation proposals

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Adres do korespondencji:
Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie:

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin kotła 3K w EC Karolin

Postępowanie nr 81/2013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń potrzebnych do zrealizowania prac, wykonanie rozbiórek i demontaży, dostawy materiałów i urządzeń, realizacja robót montażowych, rozruch, ruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

Planowane terminy realizacji:
od dnia 30.10.2013 (data zawarcia umowy) do dnia 15.11.2014
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: dpl.ios@dalkia.pl podając w tytule temat i numer postępowania.

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa wyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.
Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa w terminie do dnia 08.07.2013 do godz.13.00
Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej dla Wykonawców na warunkach określonych
w SWZ.
Miejscem postępowania jest biuro Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach
Terminy postępowania:

 • planowany termin wszczęcia postępowania 07.05.2013r. SWZ będzie udostępniona od dnia 09.05.2013
 • termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21.10.2013. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może udostępnić wybrane dokumenty w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersjami językowymi dokumentów, wiążąca jest zawsze wersja w języku polskim
Okres związania ofertą wynosi 90 dni.

Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii, pod warunkiem wykazania wykonalności technicznej i pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.
Zamawiający dopuszcza składanie stanowisk negocjacyjnych równoważnych w zakresie wskazanym w specyfikacji technicznej

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ, w tym zawartych tam warunków przetargu.

Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w SWZ lub zamknąć przetarg na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

Do niniejszego postępowania ma zastosowanie „Instrukcja prowadzenia zakupów i zawierania umów dla realizacji projektów, które mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.

Zmiana terminu składania wniosków negocjacyjnych

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 13.05.2013r.

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 15.07.2013r.

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 19.07.2013r.

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin kotła 3K w EC Karolin

DALKIA POZNAŃ ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Correspondence address:
Dalkia Poland S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw

hereby announces a tender procedure governed by the provisions of Art. 701- 705 of the Civil Code, "Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by the EU under the Operational Programme Infrastructure and Environment", as well as the terms and requirements discussed in the Terms of Reference for:

Modernisation of the FGD plant for boiler 3K at the Karolin CHP plant

Tender procedure no. 81/2013

Brief description of the contract subject:
The subject of the contract includes preparation of documentation, acquisition of all decisions and permits as required for the performance of works, performance of relocation and dismantling works, supply of materials and equipment, performance of erection works, pre-commissioning,
a test run, as well as acceptance and commissioning.

Envisaged deadlines:
from 30 October 2013 (contract conclusion date) through 15 November 2014
The mentioned time limits are subject to change.

An application for an electronic version of the Terms of Reference shall be sent to dpl.ios@dalkia.pl with the title and procedure number in the subject.

The electronic version of the Terms of Reference is made available free of charge, once the Contractor is registered by the Employer. In order for the Employer to register the Contractor, the Contractor shall submit the mentioned application.
Any message submitted to the Employer by e-mail shall be provided with information on the sender, i.e. company name, full name and job position of the person, and a telephone number.

The tender procedure can be participated by Contractors that meet the requirements specified
in the Terms of Reference.
Negotiation offers shall be submitted in person or sent by mail with return receipt requested to the following address: Dalkia Polska S.A. ul. Mysia 5, 00-496 Warsaw by 8 July 2013 until 1:00 pm.

The Employer has envisaged a site visit for the Contractors under conditions set out in the Terms of Reference.

The seat for the purpose of the procedure is the office of Dalkia Polska S.A. at ul. Mysia 5, 00-496 in Warsaw. The Employer shall have a right to handle actions associated with the tender procedure at other premises.

Tender procedure deadlines:

 • Envisaged procedure commencement 7 May 2013. The Terms of Reference will be made available on 9 May 2013.
 • Procedure completion, i.e. the most advantageous tender shall be selected on 20 October 2013. In justified cases, the Employer can change the procedure completion deadline.

The procedure, all documentation, and correspondence in the subject procedure shall be conducted in the Polish language. The Contractor shall incur the costs and bear the risk of any translation of the documents and other correspondence. The Employer can provide selected documents in English. In case of any differences between language versions of the documents,
the version in Polish shall prevail.
The tender shall be valid for 90 days.

The Employer will accept variant tentative offers, including the one that invokes a change in the technology provided that technical feasibility and reliable achievement of the required parameters can be demonstrated.

The Employer will accept equivalent tentative offers in the scope set out in the technical specification.

The Contractor shall provide a bid bond in the amount and manner set out in the Terms
of Reference.

The Employer shall have a right to change the announcement and the Terms of Reference, including the terms and conditions of the tender procedure.

The Employer shall have a right to cancel the terms and conditions included in the Terms
of Reference or close the tender procedure at any stage/ without selection of any tender and without the reason given.

"Instruction of procurement and conclusion of contracts for projects that can be co-funded by
the EU" under the Operational Programme Infrastructure and Environment is available
on the Employer's website.

The Employer has submitted a financial aid application for performance of the project.

The change of the deadline of folding negotation proposals

Odpowiedzi na pytania do zadania 81/2013 z dnia 13.05.2013r.

Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę IOS dla kotła 2K na terenie Dalkia Poznań ZEC S.A.przy ul. Gdyńskiej 54, 61-016 Poznań

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja warunków zamówienia

Charakterystyka kotła

Formularz cenowy

Wzór umowy

Opis technologii i zakresu technicznego IOS 2K

Wariant 1

Decyzja UM w sprawie IOS 2K

Karta informacyjna budowa IOS 2K

Mapa obszaru inwestycji IOS 2K

Wniosek o warunki zabudowy IOS 2K

Odpowiedzi na pytania do SWZ projekt budowlany IOS 2K

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego

Dotyczy przetargu o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskami o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych dla zadania polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa łączącego projektowaną stację gazową Operatora Gazociągów GAZ SYSTEM S.A. z instalacją gazową zasilania turbiny gazowej na terenie Dalkia Poznań ZEC S.A. przy ul. Gdyńskiej 54, 61-016 Poznań",

numer procedury nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/2013.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie Rzeczpospolita w dniu 21.01.2013r.

Zamawiający:
Dalkia Poznań ZEC S.A.
ul. Gdyńska 54
61-016 Poznań
Ogłasza unieważnienie przetargu w ww. temacie.