Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej

Dalkia Polska S.A. posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE decyzją nr OEE/589/6/W/2/2010/UA z dnia 1 lipca 2010 r.

1. Sprzedaż energii elektrycznej dla biznesu tzw. TPA

TPA (z ang. Third Party Access), to zasada pozwalająca na dostęp stron trzecich do rynku energii, dzięki której odbiorca końcowy może swobodnie wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy kompleksowej w ramach której kupował usługę dystrybucji oraz energię elektryczną i rozdzielić tę umowę na dwie:

  • umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą energii,
  • umowę na przesył energii elektrycznej z lokalnym zakładem energetycznym.

2. Sprzedaż energii dla przedsiębiorstw energetycznych

W ramach podstawowej działalności handlowej Dalkia Polska S.A. prowadzi obrót energią elektryczną na rynku hurtowym z wykorzystaniem kontraktów dwustronnych jak i w transakcja zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii czy platformach internetowych.

Dalkia Polska posiada umowy z wszystkimi dużymi liczącymi się podmiotami handlującymi energią elektryczną w Polsce.

Dzięki posiadaniu źródeł produkujących energię z biomasy oraz w tzw. kogeneracji, posiadamy w sprzedaży prawa majątkowe czerwone i zielone. Budowane są również małe źródła ko generacyjne opalane paliwem gazowym dzięki temu posiadać będziemy w sprzedaży również prawa majątkowe żółte.

3. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Dalkia Polska S.A. w 2013 roku


L. p. Żródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii, w tym:* 10,2
2. Węgiel kamienny 89,6
3. Węgiel brunatny 0,0
4. Gaz ziemny 0,0
5. Energetyka jadrowa 0,0
6. Inne 0,2
RAZEM 100,0

 

* Biomasa, Geotermia, Energia wiatrowa, Energia słoneczna, Duża energetyka wodna, Mała energetyka wodnaInformacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Dalkia Polska S.A. w 2013 roku

L. p. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny 
0,2341
0,0007
0,0004
0,0000
RAZEM 0,2341
0,0007
0,0004
0,0000